Jako OSVČ máte na výběr, jakým způsobem budete evidovat své podnikatelské aktivity. Volit můžete mimo jiné mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Přečtěte si, jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly a jak vám jejich vedení usnadní účetní software.

Fyzické osoby většinou účetnictví nevedou, protože je pro ně administrativně méně náročné vést daňovou evidenci. Případně uplatňují výdaje procentem z příjmů, nebo se přihlásí k tvz. paušální dani.

Ale někdy nemají na výběr.

Kdo povinně vede daňovou evidenci

Povinnost vést daňovou evidenci mají OSVČ, jejichž příjmy z podnikání nepřesahují 25 mil. Kč za rok a současně uplatňují skutečně vynaložené výdaje, nikoliv paušální výdaje.

Kdo povinně vede účetnictví

Fyzická osoba musí vést účetnictví, pokud její obrat za předcházející rok přesáhne 25 mil. Kč.

Dále účetnictví vedou:

 • ·všechny firmy – např. společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,
 • ·podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku,
 • ·OSVČ, které se rozhodnou pro vedení účetnictví dobrovolně.

Odlišnosti mezi účetnictvím a daňovou evidencí

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma způsoby evidence podnikatelských aktivit spočívá v odlišném stanovení základu daně. Zatímco u daňové evidence se zjišťuje odečtením výdajů od příjmů, v účetnictví se vypočítá jako rozdíl výnosů a nákladů.

Při vedení daňové evidence je rozhodující, jestli došlo ke skutečnému pohybu peněžních prostředků. Příjmy představují přírůstek peněz v hotovosti nebo na bankovních účtech, výdaje naopak úbytek.

Náklady v účetnictví vyjadřují spotřebu – vstup materiálu nebo práce (např. oprava stroje na fakturu). Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal ze svých činností za určité období bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě (např. tržba za prodané výrobky).

Jak funguje daňová evidence

Při daňové evidenci evidujete pouze:

 • ·příjmy a výdaje,
 • ·majetek a závazky.

Základem daňové evidence je deník příjmů a výdajů (peněžní deník). Do něj při podnikání průběžně zapisujete:

 • ·příjmy (na základě faktur vystavených)
 • ·a výdaje (dle účtenek a faktur za nákup zboží, materiálu či služeb).

Jak vést daňovou evidenci

Jako neplátci i plátci DPH si pro účely evidence příjmů a výdajů vystačíte i s jednoduchou Excelovou tabulkou. Případně využijete účetní software, který za vás zkontroluje správnost údajů nebo vám předpřipraví podklady pro daňové přiznání.

Jak funguje účetnictví

V účetnictví se všechny položky zapisují takzvaným podvojným způsobem. Používají se dva účty – „Má dáti“ na levé straně (MD) a „Dal“ (D) na straně pravé. Každá položka na jednom z těchto účtů je spárovaná s údajem na druhém účtu.

Pokud vám například dodavatel pošle fakturu za spotřebovanou elektřinu, vznikne vám náklad a současně závazek. Fakturu zachytíte na účet 502 (MD) a 321 (D). Pro účtování potřebujete znát účtovou osnovu a účetní rozvrh.

Účetní osnova obsahuje několik tříd – např. dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, náklady, výnosy. Na základě těchto kategorií si sestavíte svůj účtový rozvrh – jinými slovy seznam účtů, které budete používat při vedení účetnictví.

Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, mají povinnost vést:

 • ·účetní deník (účetní zápisy jsou v něm seřazené chronologicky),
 • ·hlavní knihu (účetní zápisy jsou v ní uspořádány věcně, tzn. systematicky),
 • ·knihu analytických účtů (k podrobnému členení syntetických účtů, ale jejich používání není povinné),
 • ·a knihu podrozvahových účtů (v ní se evidují účetní zápisy, které nejsou v deníku ani hlavní knize – např. zástavní práva).

Jak vést účetnictví

vedení účetní evidence musíte znát například problematiku zpracování mezd, daně z příjmů či DPH. Kromě toho musíte neustále sledovat změny v legislativě.

Jestliže si na kompletní vedení účetnictví sami netroufáte, nebo na něj nemáte čas, svěřte ho kvalifikované interní účetní. Případně zvažte spolupráci s externí účetní. Můžete jí svěřit celou účetní agendu, nebo jen vybrané činnosti.

Software pro zpracování účetnictví

Na rozdíl od daňové evidence se při vedení účetnictví jen těžko obejdete bez spolehlivého programu. Cena závisí na počtu udělených licencí a modulech (např. sklad, mzdy a personalistika nebo evidence majetku), které ke svému podnikání potřebujete.

TIP: Vyzkoušejte Money S3 – účetní program zdarma ke stažení. Otestujete si, jestli vám (nebo vaší účetní) software vyhovuje a teprve poté se rozhodnete, jestli si zakoupíte placenou verzi.

Související

Text nevyjadřuje názor redakce