Nebezpečí totiž skrývají tzv. investiční bubliny, které mohou na pár let zamíchat s pořadím výkonnosti, ale s časovým odstupem si na „zaručené investiční příležitosti“ málokdo vzpomene. Není tomu tak dávno, kdy se mohla zdát zřejmá příležitost v zemích BRIC, Dot-com mánie, realitní boom v USA, nebo ze současných dob mohla být již zapomenuta post-covidová mánie ztrátových akcií tzv. meme stocks aneb Kde je dnes GameStop a jemu podobní?

„Mezi zodpovědnosti každého správce fondů by měla patřit schopnost rozlišit krátkodobou investiční mánii od dlouhodobých růstových příležitostí. Vzhledem ke koncentraci portfolia je proto mnohdy důležitější, co v něm není, než to, co v něm je“. Komentuje Pavel Kopeček, portfolio manažer fondu ČSOB Akciový, ČSOB Wealth Office Akciový.

Právě výše uvedený fond ČSOB Akciový patří mezi fondy s nejdelší historií na českém trhu (počátek výkonnosti tohoto fondu je počítán od roku 2003, současný spravovaný objem přesahuje 10 mld. Kč). Při hodnocení této dlouhé historie je také důležité zmínit, že strategické investiční zaměření se v čase měnilo. Minimální investiční horizont fondu je 8 let a během tohoto období se již investiční strategie fondu zaměřuje především na globální akciové trhy. Aktuální strategické složení je 65 % amerických akcií a 35 % evropských. Ve fondu se také nachází výrazně nižší počet akciových titulů oproti historii a jejich zastoupení je pro klienty vždy velmi transparentní na webu daného fondu.

Je smysluplné srovnávat výkonnost fondu s indexy?

Ano, i pro portfolio manažera je to důležitá informace, zda je schopen překonávat tyto pasivní investice, nicméně je potřeba srovnávat srovnatelné, tzn. srovnávat globální akciový fond s globálním akciovým indexem (např. MSCI World). Srovnání výkonnosti fondu ČSOB Akciový s akciovým indexem MSCI World vychází lépe pro akciový fond, zatímco fond zhodnotil prostředky v období od 30. 4. 2015 do 28. 4. 2023 o 54 %, MSCI World vzrostl pouze o 31 % (v případě pětiletého srovnání vzrostl fond o více než 45 %, zatímco index o 30 %)*.Srovnání s cizoměnovými investicemi do akciových indexů, či ETF je také potřeba počítat i s měnovým rizikem.

Kde je však srovnání zavádějící je v případě indexů zaměřených jen na USA (např. S&P 500), na evropský region (např. EUROSTOXX 50®), či pouze na technologický sektor (např. Nasdaq). Zejména technologický sektor hrál v poslední dekádě výraznou roli, díky boomu technologických gigantů FAANG jsou populární americké akcie, které sdružuje index S&P 500. Budou však dominovat ještě příštích 10 nebo 20 let?

„Cílem aktivní správy v případě globálního akciového fondu je vnímat tyto trendy a využívat jejich potenciál. ale nesoustředit se pouze na jeden trend, sektor, příběh či region. S počtem akcií, který se v portfoliu pohybuje okolo 80, je možné využívat více investičních příležitostí, průběžně reagovat na současný vývoj a přitom zajistit dostatečnou diverzifikaci rizika“, dodává Pavel Kopeček.

Na co se při srovnání dále zaměřit?

Při srovnání výkonnosti s indexy, či ETF je také potřeba počítat s náklady na jednotlivé transakce a také fakt, že tyto zahraniční investice nejsou pro korunového investora měnově jištěny. Obecně tedy platí, že výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. V případě pravidelné investice do nástrojů jako jsou např. ETF, které jsou sice v současnosti běžné, ale v minulosti tyto aktivity byly mimořádně drahé, resp. nemožné. Nebyla dostupná technologie, která by investorům umožňovala pravidelně kupovat ETF po malých měsíčních částkách

Závěr

  • Fond je schopen porazit ve výkonnosti globální akciový index MSCI World, a to dokonce i při nižší volatilitě.
  • Díky své výkonnosti patří fond ČSOB Akciový dlouhodobě v České republice fondy mezi ty nejlepší.
  • Portfolio manažer fondu investuje do silných společností, které jsou schopny profitovat jak ze současné ekonomické situace, tak i z dlouhodobých ekonomických trendů.

*Zdroj Bloomberg, ČSOB Asset Management

Z pohledu cílového trhu jsou fondy ČSOB Akciový a ČSOB Wealth Office Akciový určeny pro neprofesionální investory, kteří mají alespoň základní znalosti o investicích a profil Velmi odvážný. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že jeho hlavním cílem je dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem. Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice a doporučeným investičním horizontem je 8 let.

Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně. Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Názory ČSOB AM uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění a ČSOB AM nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by mohla vzniknout použitím zde uvedených informací. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Související

Text nevyjadřuje názor redakce