Možná jste také narazili na odpady povalující se v lese, na poli nebo ve městech, kde představují závažnou hrozbu pro naše životní prostředí. Proto se v tomto článku podíváme na rozbor jedné černé skládky, který provedla společnost EKO-KOM.

Jaký je rozdíl mezi litteringem a černou skládkou?

V případě litteringu se jedná o odhazování kusů odpadu na veřejných prostranstvích, jako jsou lesy, parky, ulice a chodníky. Může se jednat o papírové kapesníky, obaly od potravin, cigaretové nedopalky apod. V případě černé skládky se jedná o nelegální skládkování většího množství odpadu ať už komunálního, stavebního, průmyslového nebo dokonce nebezpečného, mimo místa určená pro jejich ukládání. Černé skládky se obvykle nacházejí v odlehlých oblastech okrajů měst, nebo v lese či na poli.

Analýza černých skládek

Společnost EKO-KOM se již několik let zabývá prováděním analýz směsného komunálního odpadu a má na to vypracovanou sofistikovanou metodiku. Tato systematická analýza je klíčová pro pochopení složení a původu odpadu, což umožňuje efektivní plánování odpadového hospodářství a přijímání opatření k minimalizaci nákladů. Vedle analýz směsného komunálního odpadu se společnost EKO-KOM zaměřuje i na rozbory černých skládek. Tyto rozbory jsou prováděny s cílem identifikovat místa, kde dochází k nelegálnímu odhazování odpadu, a získat informace o druzích odpadu, které se zde nacházejí. Tímto způsobem je možné lépe porozumět problému černých skládek a navrhnout účinná opatření k zamezení jejich vzniku.

Příklad analýzy černé skládky

Analýza jedné konkrétní černé skládky probíhala také v minulém roce, a to dle standardních postupů a metodiky společnosti EKO-KOM. Tato černá skládka obsahovala více než tunu materiálu, byla tedy větší než obvyklé skládky. Vyskytovaly se v ní také nerecyklovatelné plastové izolační kabely, jejichž hmotnost činila 380 kg. Je však důležité poznamenat, že vedle skládky byla i stavba, což může mít vliv na interpretaci situace. Nebylo totiž zcela jasné, zda zde nebyly kabely pouze dočasně odloženy, proto nebyly do analýzy zahrnuty. Analýzou zbylého odpadu, jehož bylo 640 kg, bylo zjištěno, že černá skládka obsahovala:

39,4 % minerálního odpadu
32,2 % zbytkového odpadu
7,1 % textilu
6,8 % plastů
4,3 % papíru a lepenky
4,0 % skla
2,7 % kovů
1,5 % elektroodpadu
1,3 % bioodpadu
0,6 % nebezpečného odpadu
0,1 % nápojových kartonů:

Černé skládky jsou vědomým nezákonným chováním, které má negativní dopad na životní prostředí a obyvatele. Jejich odstraňování a prevence proti jejich vzniku jsou klíčové pro ochranu přírody a lidského zdraví.

Je důležité si uvědomit, že vyprodukovaný odpad skutečně do přírody nepatří. Existuje přece mnoho možností, jak s odpadem naložit odpovědně a ekologicky. Jednou z nich je vytřídění odpadu do barevných kontejnerů, které má každý z nás doslova pár kroků od domova - průměrně necelých 90 metrů daleko. Můžeme využít také sběrné dvory, které přijímají různé druhy odpadu, či výkupny odpadu, kde lze některé druhy materiálů prodat. Další možností jsou místa pro zpětný odběr, kde můžeme odevzdat například staré elektrospotřebiče, baterie nebo léčiva.

Černé skládky představují hrozbu pro naše zdraví, životní prostředí a ekonomiku obcí. Boj proti nim vyžaduje spolupráci všech – od státních orgánů a firem až po jednotlivce. Společně můžeme chránit naše životní prostředí a budovat udržitelnou budoucnost.

 

Související

Text nevyjadřuje názor redakce